سیستم تعلیق

سیستم تعلیق به مجموعه ای از قرقره ، طناب ، فنر و گیره هایی گفته می شود که از نقطه ای آویزان هستند که با استفاده از تغییر زوایای فنر و قرقره و طناب که با گیره به نقطه های مختلف از قفسه کلی سیستم تعلیق وصل می شوند ،انجام میشود. در نتیجه باعث افزایش مقاومت و هماهنگی در مفاصل و عضلات بدن می شود.

Showing the single result