ارتز اندام تحتانی

ارتز اندام تحتانی به ارتزهایی اطلاق می شود که به صورت کلی باعث کاهش درد ، ایجاد ثبات در مفصل ، اصلاح پوسچر اندام تحتانی و در بعضی از موارد (مثلا در شکستگی ها) باعث بیحرکتی در مفصل و همچنین بافت نرم می شود.

Showing the single result