ارتز مچ پا

ارتز مچ پا به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث ثبات بیشتر در پیچ خوردگی های مچ پا و آسیب های رباط ، بیحرکتی کامل در شکستگی های مچ پا و در موارد سبکتر برای کاهش درد و التهاب در مفصل مچ پا می شود مانند floor reaction afo ، metal afo ، hinged afo ، solid afo ، PLS ، night splint afo ، neoprene ankle support ، pneumatic ankle support و…

Showing the single result