ارتز انگشتان پا

ارتز انگشتان پا به ارتزهایی اطلاق می شود که بیشتر در بیمارانی که دچار عارضه هایی مثل هالوکس والگوس ، claw toe و… هستند کاربرد دارند مانند hallux valgus splint ، claw toe pad .

Showing the single result