ارتز ستون فقرات

ارتز ستون فقرات باعث بهبود هماهنگی عصبی عضلانی ، بهبود عملکرد حسی حرکتی ، کاهش درد ، بازگشت تعادل عضلات (در ناحیه گردن ، ستون فقرات سینه ای و کمری) می شود و این کار را با استفاده از ایجاد ثبات و ایجاد نیروهای اصلاحی در ستون فقرات و در بعضی موارد با بیحرکتی انجام می دهد. مانند Soft TLSO ، Rigid TLSO ، body jacket ، hyperextension orthosis ، CASH ، Charleston ، corrective brace .

محدود کردن جستجو

Showing the single result