ارتز اندام فوقانی

ارتز اندام فوقانی به وسایل توانبخشی اطلاق می شود که منجر به کاهش درد ، افزایش دامنه حرکتی و همچنین کمک به تسریع روند بهبود در اندام فوقانی (شانه ، آرنج ، مچ دست ، دست و انگشتان) می شود.

Showing the single result