ارتز دست

ارتز دست به ارتزهایی اطلاق میشود که باعث ایجاد ثبات و گاهی بیحرکتی در دست و کاهش دفورمیتی های مربوط به دست مثل عارضه های ناشی از RA و… میشود مانند spider splint ، Thumb spica

Showing the single result