ارتز مچ دست

ارتز مچ دست به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث ایجاد ثبات و گاهی بیحرکتی در مچ دست و مفاصل MP ، کاهش التهاب بافت نرم و همچنین باعث جلوگیری از کنتراکچر بافت نرم می شود.
لازم به ذکر است بعضی از این نوع ارتزها در بیماران سکته مغزی برای پوزیشن دهی مناسب جهت کاهش اسپاسیته استفاده می شود. مانند Rigid cock up Splint ، soft cock up Splint و…

Showing the single result