تخت ایستا

تخت ایستا tilt table و موارد استفاده آن:

برای بیماران ضایعه نخاعی ، بیمارانی که بستری هستند و نمی توانند بایستند و نیاز به حرکات تمرینی ویژه در حالت ایستاده دارند کاربرد دارد.

  1. افرادی که دچار امراض حاد و یا مزمن عصبی (دژنراتیو یا تروما) می شوند غالباً در پاهایشان دچار اسپاسم،انقباض غیر طبیعی و پوکی استخوان ناشی از عدم استفاده از عضو می شوند.
  2. نیروی جاذبه + tilt table –> در عملکرد اندامهای تحتانی و فوقانی و اندام های داخلی بدن و سیستم های فیزیولوژیکی مهم است.
  3. تحمل وزن (وزن اندازی weight bearing) –> باعث بهبود در تراکم استخوان و تقویت مفاصل می شود.
  4. تحقیقات جدید ثابت کرده است که استفاده از تخت ایستا در طول روز به مدت 30 دقیقه جلوی اسپاستیسیته (سفتی عضلانی) پا و در نتیجه کوتاهی عضلانی را می گیرد.
  5. تحمل وزن باعث بهبود حس عمقی (proprioception) بیمار می شود.
  6. در بیماران نورولوژی ترس بیمار از ایستادن و وزن اندازی به مرور زمان با استفاده از تخت ایستا کم می شود.
  7. استفاده از تخت ایستا به بیمار کمک میکند تا midline orientation (جهت گیری وسط یا پیدا کردن خط وسط) را پیدا کند و عدم تعادل به طرفین را کنترل کند.

*بیمارانی که دچار عارضه CVA (ایسکمی و هموراژیک) ، MS (مالتیپل اسکلروزیس) ، کهولت سن ، Brain Tumor (تومور مغزی) ، TBI (تروموهای سر) ، Spinal Cord Injury (آسیب نخاعی) شده اند در فازهای early acute (فاز اولیه بیماری) ، subacute (فاز تحت حاد) و حتی در فاز مضمن بیماری نیاز به ایستادن و همچنی وزن اندازی بر روی پای ناسالم و تحریک حس عمقی دارد.
بیمار در این فازها میتواند با استفاده از دستگاه tilt table سرعت بهبود را چند برابر کرده و از عوارض ثانویه بیماری اعم از کوتاهی و در بعضی موارد سفتی برگشت ناپذیر عضلات ساق پا و زانو جلوگیری کند.

Showing all 2 results