میله های پارالل

این میله های پارالل محکم هستد و معمولاً به زمین یا سطح اتکای زیرین خود تثبیت شده اند لذا بیمار در حین راه رفتن نیازی به حرکت دادن آنها نداشته و بدین ترتیب قادر می باشد که کاملاً بر روی حرکات اندام تحتانی تمرکز پیدا کند.
این وسیله در مواردی بکار می رود که بیمار ثبات کافی جهت ایستادن و راه رفتن را نداشته یا در حال یادگیری یک روش خاص راه رفتن می باشد و باید به مراحل صحیح جا به جا کردن دستها و اندامهای تحتانی فکر کند.

Showing the single result